Sterfgevallen door telezorg

Onrust

Nieuwsbrief minder prettig nieuws

Klinici maken zich zorgen

Een Hoogleraar sprak mij dezer dagen ongerust aan : ”Heb je de laatste Nieuwsbrief gezien van Guus Schrijvers over eHealth”?  Dat heb ik zeker, maar na lezing denk ik er het mijne van. Maar dit gehoord hebbende, vind ik toch dat ik daar niet mee wegkom….

Sterfgevallen door telezorg

De Veteran’s Administration (VA) is de zorgorganisatie voor Amerikaanse (oud-)-militairen. Zij heeft onlangs een experiment met e-health tussentijds gestopt. In dit experiment hadden chronische zieken contact met hun arts via een beschermde internetverbinding. De VA vergeleek deze groep met patiënten die gebruikelijke zorg ontvingen. Toen de mortaliteit in de experimentele groep hoger bleek dan in de controlegroep, stopte de VA het experiment. De hogere mortaliteit komt ook naar voren in andere grootschalige studie in de USA en in de UK. Al deze informatie bracht dr. Jaap Trappenburg in tijdens een lezing op het Julius congres over recente ontwikkelingen in de COPD ketenzorg. Dat vond plaats op vrijdag 12 oktober in Ede. Tweehonderd personen namen eraan deel. Ondergetekende was voorzitter van de sessie waarin Trappenburg optrad. Tot zover dit bericht over Trappenburgs inleiding. Voor de verontrustende uitkomsten zijn twee verklaringen mogelijk. De eerste is dat telezorg leidt tot slechtere diagnoses, slechtere behandeladviezen en te laat arriveren van face-to-face hulp in geval van nood. De tweede verklaring is dat chronische zieken dankzij telezorg en de daarbij horende online educatie meer regie en ziekte-inzicht verwerven. Zij kiezen daarom vaker voor het zelfstandig beëindigen van het leven door behandeling te staken. Helaas staan in de artikelen met de ongunstige uitkomsten geen specifieke verklaringen voor de hogere sterfte. De tweede verklaring vernam ik tijdens een congres over telezorg in Londen van een van de onderzoekers van het bekende Whole SystemDemonstrators Programme. Ook hier is sprake van verhoogde mortaliteit. Enz…
Bron: Nieuwsbrief

Variabelen

Om mij te beperken tot de samenvatting in de Nieuwsbrief merk ik op dat er veel variabelen zijn. Zo maakt het vast uit over welke aandoening (en het stadium daarvan) je spreekt. Een onderzoek van de Mayo Clinic (USA) zou een significante oversterfte laten zien t.o.v. een controle groep (‘gebruikelijke zorg’).  Het blijkt daarbij te gaan om ouderen met multipathologie en ‘home monitoring’. Een analyse van een groot onderzoek in de UK via ‘telehealth’ (een breed scala aan toepassingen) levert een vergelijkbare conclusie op. Over Nederlandse ervaringen is casuistiek beschikbaar. Maar Verder?

Supporting eHealth 22 mei 2012 Amersfoort

Adherence

Een aantal hypothesen wordt al genoemd. Het resultaat stemt meer in zijn algemeenheid tot bescheidenheid. Onderzoek aan de Universiteit Twente laat zien dat op veel essentiele onderdelen eHealth nog een black box is. Meer nog dan tevoren zal het hele proces moeten worden beschreven. Een m.i. heel logische verklaring kan zijn dat toename van therapietrouw (medicatie adherence) stijgt. Bij  kwetsbare ouderen kan leiden tot oversterfte ten gevolge van werking cq, bijwerkingen. Klinici weten precies waarop ik doel. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Graag respons vanuit het lezerspubliek!