De Imitatio

Thomas a Kempis

Zwolle..

…herontdekt haar wereldberoemde ingezetene

De Stichting ‘Grafmonument’ zamelt gelden in om een ‘plek van bezinning’ in te richten. Sinds de ’translatio’ van de schrijn met de stoffelijke resten van Thomas a Kempis naar de Zwolse Basiliek is dit de meest voor de hand liggende locatie. Om de verbinding met de voormalige vast te houden, is er door de van oorsprong Zwolse kunstenaar Bart Domburg een stemmig schilderij vervaardigd dat deel zal uit maken van deze ‘plek van bezinning’.

Eenvoud

Tijdens een korte bijeenkomst stelt de voorzitter van de Stichting : “Het past niet in de stijl van Thomas a Kempis– die immers eenvoud predikt- om een bedrag van om en nabij de 1 miljoen Euro te spenderen aan een restauratie van het teloor gegane grafmonument dat destijds door Mengelberg is vervaardigd”. De bedragen die gemoeid zijn met de huidige plannen zijn van een geheel andere orde.  Nadere informatie volgt.  Bijdragen zijn welkom op bankrekening 1079.35.880 t.n.v. Penningmeester Stichting Grafmonument.