Bijzondere Zorg Team (BZT)

Meldpunt

Victorie in Deventer begonnen?

Hoge ambities

De roep om coordinatie in de hulpverlening op gemeentelijk niveau is algemeen. Zeker nu meer zorgtaken bij die gemeente komen te liggen. Erik Dannenberg (Vereniging Nederlandse Gemeenten) maakt zich sterk voor een brede loketfunctie. “In Deventer is het gelukt een meldpunt te krijgen voor zorgmijders” aldus Rene Heman, in het dagelijks leven o.a. medisch consultant, maar eveneens voorzitter van de artsenorganisatie NVAG. Inmiddels is men in Deventer nu al 4 jaar onderweg en zijn er grote stappen gezet.

René Héman

Randvoorwaarden

René Héman heeft een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het Bijzondere Zorg Team. Het is een netwerkorganisatie, waarbij dus veel partijen aanhaken. Toch is het een kleine zelfstandige en slagvaardige unit. Gekozen is voor een geleidelijke uitbreiding van doelgroepen en het opbouwen van goodwill, bijvoorbeeld bij de politiek. Na een start met ‘zorgmijders’ wordt stapsgewijs uitgebreid naar burgers met ernstige (vaak gecombineerde) problemen op het terrein van  zorg, financiën of huisvesting. Maar ook veelplegers komen in aanmerking. Er worden in totaal 10 doelgroepen aangehaakt. Door deze ontwikkeling wordt het doelgroepenbeleid efficienter georganiseerd.

 

. Een casemanager verzorgt de triage en verzorgt een ‘warme’overdracht, zoals het in de beleidsnotities wordt gekenschetst.

Website

30 %

René Héman ” Het is nu al gebleken dat veel clienten/huishoudens bekend zijn bij verschillende organisaties”. Voor 2014 mikt men op een 1650 “kwetsbare burgers” in het traject.  Het ligt voor de hand dat hier een efficiencyslag wordt gemaakt. Het goede is dat dit allemaal ook gemeten wordt. Daardoor kunnen ook andere gemeenten hun voordeel doen met deze blauwdruk. Voor Erik Dannenberg (Zwolle) is een ‘best practice‘ bijna om de hoek….