Dell en “Mobile Clinical”

Make a difference. De zorgsector maakt via de Neurasbus gebruik van een “mobile clinical computer”