SER beZORGd

Internetconsultatie

Zorgkosten rijzen de pan uit

Meedenkers gevraagd

De SER (Sociaal Economische Raad) roept iedereen met een visie op deze problematiek op om mee te doen aan de internetconsultatie. Bekijk de video met de oproep van SERvoorzitter. Alexander Rinnooy Kan en geef uw visie via www.ser.nl. Dat kan tot en met 29 februari a.s. De SERcommissie die het advies voorbereidt, betrekt deze visies in haar eindrapportage, aldus meldt ZN Journaal van 8 februari 2012 in de persoon van ZN-Directeur Pieter Hasekamp.
—————————————————————————————————————-

Minister VWS vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt de SER om advies over het betaalbaar houden van de gezondheidszorg voor toekomstige generaties. Hieraan koppelt zij de vraag hoe voorkomen kan worden dat op langere termijn onoplosbare knelpunten op de arbeidsmarkt ontstaan. Ook legt de minister de SER de vraag voor hoe er effectieve verbindingen te maken zijn tussen drie grote uitgavencategorieën van burgers: kosten voor zijn woning, zorguitgaven en opbouw van het pensioen.

De collectieve zorguitgaven vormen een steeds groter deel van het bruto binnenlands product: van 7,4% in 1998 naar 9,8 % in 2010. Wanneer de stijging zich in dit tempo voortzet, dreigt een onhoudbare situatie; niet alleen voor de schatkist. Zo stijgen de zorguitgaven sneller dan de groei van de economie en drukken ze de koopkracht van burgers. Ook kan het mechanisme van solidariteitsoverdrachten van gezonden naar zieken, van jongeren naar ouderen, van hoge naar lage inkomens en van werkenden naar niet-werkenden onder druk komen te staan. Drie grote uitgavencategorieën domineren de levensloop van de gemiddelde burger: de kosten voor zijn woning, de uitgaven voor zijn zorg en de opbouw van zijn pensioen.

Groeitempo

Minister Schippers vraagt de SER advies uit te brengen over hoe het groeitempo van de collectieve uitgaven in (curatieve en langdurige) zorg verlaagd kan worden en structureel te beheersen is. Welke rol kunnen sociale partners daarbij vervullen? Eveneens wil de bewindsvrouw aandacht voor de inrichting, (markt)ordening en financiering van zorg, daarbij rekening houdend met de betaalbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Ook wil de minister inzicht in de mogelijkheden van burgers om pensioeninkomen en vermogen in te zetten voor zorgarrangementen. Ten slotte vraagt de minister advies over hoe geanticipeerd kan worden op lange termijn-personeelstekorten in de zorgsector en de mogelijke gevolgen daarvan voor andere sectoren.
De minister verzoekt de SER het advies begin 2013 uit te brengen. Bron SER (16 juni 2011)