Dood steeds later

Publicatie

Samenvatting

De dood komt steeds later

Einde van leven ondrewerp van discussie.

Boekomslag

Chroniciteit

Onze geneeskunde heeft een dermate hoge vlucht genomen dat het ons is gelukt om de dood steeds verder uit te stellen. De levensverwachting is steeds groter geworden. Met die langere levensduur is het aantal chronische patiënten toegenomen, krijgen we veel mee te maken met mensen met kanker en vooral zien we het aantal demente patiënten onrustbarend stijgen. Langere levensduur en meer ziekte brengt soms ook een langere lijdensweg met zich mee. En dan komen vragen aan de orde zoals wanneer moeten we de behandeling stoppen, wanneer is het moment daar om te vragen het leven te beëindigen of terminale sedatie toe te passen. Wie beslist als we zelf niet meer kunnen beslissen? Moeten we niet gaan werken met volmachten aan familie? En wat te denken over het probleem van het voltooide leven en de vraag die dan komt over levensbeëindiging.

Hoofdstukken

In elf hoofdstukken worden al deze zaken aan de orde gesteld.In de eerste twee hoofdstukken worden de oorzaken besproken die hebben geleid tot een langere levensduur. Ook ons vooruitgangsgeloof in de maakbaarheid van het leven komt aan de orde. Als we over de dood nadenken dan komt ook de vraag wat dan eigenlijk leven is en hoe we oud worden. Dit wordt in de volgende hoofdstukken besproken. Daarna kijken we naar de weg van de zieke en oudere naar het einde en de beslissingen die moeten worden genomen. Hoe kan het lijden worden verlicht? In de laatste hoofdstukken gaat het over levensbeëindiging als noodmaatregel en ook over de problematiek van de demente- of andere wilsonbekwame patiënten. Wij hebben als geneeskunde de mogelijkheid om mensen heel lang in leven te houden maar als men zelf niet meer kan beslissen wie moet dan gaan zeggen wat wel en wat niet moet gebeuren. In deze hoofdstukken pleit ik voor het maken van een wilsbeschikking als men nog gezond is en vooral ook voor het aanstellen van een gevolmachtigde die de wil van de patiënt naar voren kan brengen. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de ethische uitgangspunten van de beslissingen die moeten worden genomen. Leidraad is de oude opvatting dat we het goede moeten zoeken voor de patiënt. En soms kan dat betekenen dat het leven zal moeten worden beëindigd.
Wezep, oktober 2010 , Prof.dr. Doeke Post
Hier Bestellen>