Volumenormen en eHealth (IGZ)

(De)concentratie

Bij hoog-complexe zorg is concentreren van expertise een logische zaak. Dat daaraan criteria verbonden worden (zie bericht IGZ) maakt het transparant. Nogal eens betekent het concreet de verwijzing naar een centrum.Dat is altijd al zo geweest, maar helaas geldt dat kennelijk niet voor iedere professional.  Andersom is er via de introductie van nieuwe behandelwijzen, nieuwe apparatuur en verspreiding van kennis en ervaring ook altijd een “beweging van centrum naar periferie”.Denk maar eens aan “sleutelgatchirurgie” of “endoscopie”.

Ontwikkeling eHealth/robotica: over 5 jaar weer tegenbeweging

Deze stelling is gebaseerd op kennis van de materie en interviews. Zowel wat betreft eHealth als Robotica. Natuurlijk speelt het niet zo gauw als het een ingreep betreft met een -te verwachten- noodzaak tot postoperatieve bewaking op een IC van de (zwaarste) categorie 3. Het is dus cruciaal de zorgprestatie steeds als een keten te beschouwen!  Het delen van kennis is iets dat een grote toekomst heeft! Maar ook naarmate gebruik van robotica meer ingang vindt, kan de zorg ingrijpend veranderen. Kortom, het is en blijft een dynamisch fenomeen. Dus ook het tijdelijk karakter van IGZ oekazes dient (net als bij richtlijnen) duidelijk te worden aangegeven.

De auteur in handen van "robot" (exoskelet)

Inspectie wil per 2012 volumenormen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wil dat voor hoogcomplexe zorg een volumenorm van minimaal twintig ingrepen per jaar gaat gelden. Ook wil de inspectie dat ziekenhuizen bekend maken hoeveel ingrepen elke specialist uitvoert, zodat de patiënt beter kan bepalen waar en door wie hij behandeld wil worden.
Met de oproep reageert de inspectie op het besluit van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) om zelf een volumenorm te formuleren voor behandeling van ernstige vormen van blaaskanker. De inspectie verwacht dat andere wetenschappelijke verenigingen snel volgen en in 2011 eigen volumenormen vast te stellen. De inspectie zal dit 2012 gaan controleren op het naleven van deze normen.
De inspectie vindt dat alleen bij een minimumvolume een behandelteam voldoende ervaring kan opdoen om complexe behandelingen verantwoord te kunnen blijven uitvoeren. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat de kans op een succesvolle behandeling groter wordt naarmate de medisch specialist en het behandelteam meer ervaring hebben. Het aantal operaties dat een medisch specialist per jaar uitvoert zegt bovendien iets over het risico dat de patiënt loopt. Meer is hierbij beter.
De inspectie gaat er vanuit dat ziekenhuizen de minimumnormen voor hoogcomplexe zorg zullen gebruiken voor het maken van regionale afspraken over de concentratie van zorg. Bij de keuze in welke ziekenhuizen deze zorg zal worden geleverd moet niet alleen worden gekeken naar voldoende aantallen patiënten, maar moet een ziekenhuis ook kunnen garanderen dat zij het hele diagnostische en behandelpakket voor deze patiënten kunnen leveren.
De discussie over volumenormen is in een stroomversnelling geraakt door het optreden van zorgverzekeraar CZ. Bij de behandeling van borstkanker hanteert CZ inmiddels een volumenorm voor zorginkoop. CZ kondigde begin december aan een soortgelijke procedure te gaan volgen bij de inkoop van blaaskankerzorg.
Bron: SKIPR