Ziekenhuis een Geitenstal

Clusters

OneHealth

Prof. Coutinho als Linking Pin bij OneHealth benadering

Humaan-Veterinair

U herkent dat vast ook uit de wereld van kunst en cultuur. Die ene voorstelling of expositie trekt een totaal ander publiek dan een volgende. Zoiets heb ik ook ervaren rond promoties op 24 februari (Groningen) respectievelijk 25 februari (Utrecht) 2014. De Linking Pin blijkt gelukkig promotor Prof. Roel Coutinho met een leerstoel Epidemiologie en Preventie van infectieziekten (in het bijzonder in het humaan-veterinaire domein). Bij het grote publiek is hij nog beter bekend als voormalig directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM. Coutinho toont zich een krachtig opponent. In persoon vertegenwoordigt hij m.i. de OneHealth beweging, die een gezamenlijk optrekken van de humane en veterinaire geneeskunde bepleit.

Tjibbe Donker toont MRSA model

Cum Laude

De promotie van Tjibbe Donker (RUG, RIVM) op 24 februari 2014 in Groningen krijgt het predicaat Cum Laude. De afgelopen zes jaar onderzocht hij gegevens over de verspreiding van de ziekenhuisbacterie MRSA (Methicilline Resistente Stafylococcus Aureus) en stelt vast dat in de verspreiding patronen te onderkennen zijn. Daarbij kan dit MRSA patroon ook model staan voor andere uitbraken waarmee we geconfronteerd worden in de zorgsector. De modellen, die gelijkenis tonen met spinnenwebben maken ook duidelijk dat ziekenhuizen geen losse entiteiten zijn, maar een netwerk waarbij afstand veruit ondergeschikt is aan verwijspatronen en patiëntenstromen! Daaraan kun je dus evenmin onoordeelkundig en ongestraft sleutelen. Een van de stellingen bij het proefschrift luidt dan ook “de huidige politiek die gericht is op zorgconcentratie kan uiteindelijk bedreigend zijn voor de patiëntveiligheid”. Deze stelling maakt meteen de overstap mogelijk naar de promotie een dag later in Utrecht.

Lenny Hogerwerf in afwachting…

Waardoor uitbraak Q-koorts

Deze promotie (Utrecht) op 25 februari 2014 waarbij Lenny Hogerwerf haar doctorstitel verkrijgt, laat zien dat rond de intensivering van de veehouderij (Brabant) ook de uitbraak van Q-koorts in 2007 plaatsvindt. “Waarom juist 2007 ” vraagt Professor Coutinho zich hardop af en legt deze vraag ook voor aan de promovenda… die het antwoord schuldig moet blijven! Want ook de massale uitbraak van Q koorts (25 sterfgevallen volgens de promovenda ) mag niet zonder meer aan de concentratie en schaalvergroting van de geitenfokkerij worden toegeschreven. Een correlatie is er zeker, maar een causaal verband?  Het blijkt ook lastig om dat achteraf, retrospectief aan te tonen. De discussie spitst zich toe op de inzet van modellen en (schaarse) middelen indien zich een zoonose (dierziekte die mensheid bedreigt) aandient. Er is nog veel onbekend zoals de promovenda herhaaldelijk moet erkennen. Een pleidooi voor meer onderzoek!

Leren van elkaar?

“The Day After” moet ik vaststellen dat het een dure plicht is om de OneHealth gedachte nog verder te promoten. Niet alleen via promoties, maar ook in het leren kennen van elkaars domein en (politieke) betrokkenheid. Misschien zoiets als een Occupy beweging?  Ziekenhuizen kun je natuurlijk niet vergelijken met geitenstallen, maar er zijn wellicht meer overeenkomsten dan ons lief is??