Nieuwe Lappendeken?

ZORGENvoorMORGEN

Vrije Universiteit Amsterdam

Visuele handicap en categorale voorzieningen

De derde spreker op het symposium ‘zorgenvoormorgen‘ historicus Paul van Trigt  bericht over zijn onderzoek naar de opvang van (visueel) gehandicapten. Hij baseert zich daarbij op de situatie bij voormalig Sonneheerdt in Ermelo. Tijdens het interbellum werden gesegregeerde voorzieningen (in de bossen!) opgebouwd vanuit een (protestants-christelijk) particulier initiatief. Ook toen al was die aanpak niet onomstreden. Bijvoorbeeld pleitte de Blindenbond voor meer betrokkenheid van de patiënten. Maar het Bestuur bepaalde de gang van zaken. Wetgeving zorgde ervoor dat de verworvenheden verankerd werden en dat nam nog verder toe door de AWBZ. Er ontstaan werkvoorzieningen (WSW). Echter de ‘zelfredzaamheid’ maakte zeker ook furore. Er is recht op sociale zekerheden. Maar dan verandert de situatie.

Ambities en grenzen van de Nederlandse verzorgingsstaat

Categorale voorzieningen

Echter de overheveling van taken van landelijke naar de locale overheden schept knelpunten. Hoe gaan individuele gemeenten specialistische zorg en passend werk organiseren? Denkbaar is dat iemand ver onder zijn niveau moet gaan werken. Belangenbehartiging is bovendien landelijk georganiseerd en dat is onhandig bij de decentralisatie. Hoe kunnen categorale voorzieningen nog worden gehandhaafd als de overheid zich terugtrekt, vraagt Paul van Trigt zich af.