Minimaal tien cystectomieën

Urologie on the move

De Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft kwaliteitsnormen opgesteld…

..voor optimale behandeling van patiënten met invasief groeiende blaaskanker

Zo moeten jaarlijks in een ziekenhuis minimaal tien cystectomieën plaatsvinden, is er vooraf altijd multidisciplinair overleg en krijgen patiënten goede voorlichting. Dit moet leiden tot verdere verbetering van de zorg bij patiënten met blaaskanker.

Logo

Rapport

Met deze nieuwe kwaliteitsnormen sluit de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) als een van de eerste beroepsgroepen aan bij hetKWF-rapport ‘Kwaliteit van Kankerzorg’ dat eerder dit jaar verscheen. Dit rapport geeft het advies om vanuit de beroepsgroep per tumorsoort eisen te formuleren aan infrastructuur, ziekenhuis- c.q. specialistenvolume en specialisatiegraad van instituten en mensen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling hiervan. Aangezien er een duidelijke relatie bestaat tussen peri-operatieve sterfte en het aantal verrichte cystectomieën, is de werkgroep Urologische Oncologie van de NVU van mening dat in een (locatie van een) ziekenhuis jaarlijks minimaal 10 blaaskankeroperaties (cystectomie) moeten worden verricht.

Regio

Ziekenhuizen zouden hier zelf in de regio afspraken over moeten maken. Al eerder zijn in de Nederlandse richtlijn Blaaskanker (2009) andere voorwaarden opgenomen voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met blaaskanker. Deze voorwaarden betreffen onder andere een multidisciplinair overleg waaraan ten minste uroloog, radiotherapeut en internist/oncoloog deelnemen, en zonodig radioloog en patholoog. Ook moeten patiënten goede voorlichting krijgen voorafgaand aan de behandeling, zowel mondeling als schriftelijk. Mondelinge informatie kan door de specialist (uroloog) of door een gespecialiseerd verpleegkundige worden gegeven. Om de verbetering in kwaliteit te kunnen meten, is de NVU inmiddels gestart met een landelijke registratie van gegevens over de behandeling van blaaskanker. De bedoeling is dat deze registratie op (korte) termijn een 100 procent dekking krijgt. Naleving van de nieuwe normen zal door de NVU worden gecontroleerd binnen het al bestaande systeem van visitaties van alle urologische afdelingen.

De nieuwe kwaliteitsnormen samengevat:

· Minimaal 10 operaties (cystectomieën ) per ziekenhuis per jaar.
· Altijd van tevoren multidisciplinair overleg.
· Goede mondeling en schriftelijke voorlichting aan patiënt.
· Aantoonbare ervaring met verschillende vormen van urinedeviatie.
· minimaal intensive care level 2 beschikbaar in ziekenhuis.
· deelname aan landelijke registratie blaaskankerbehandeling NVU.