Laatste Levensjaar

Zorg

Eerder is al aandacht gevestigd op gebruik van de grafiek.

Ik kijk daar genuanceerd tegen aan.

Bron: Vektis

Door de grafiek  wordt gesuggereerd dat de gemiddelde zorgkosten per Nederlander in een bepaalde levensfase welhaast recht-evenredig zijn met de leeftijd. Het wordt mij teveel op een hoop gegooid.

Kosten

Natuurlijk ligt het wat subtieler, maar dat is toch de indruk die wordt gewerkt en die politiek rondzingt. Een veronderstelling is dat dit vooral komt door de hoge kosten in het laatste levensjaar. Van de 130.000 personen die jaarlijks overlijden is ruim 80 % 65 jaar of ouder (VEKTIS, 2009). Vreemd genoeg lijkt uit ervaringen bij mijn vorige werkgever (zorgverzekeraar), maar ook uit het Leids 80+ onderzoek dat een verband toch minder eenduidig is. Laten we zeggen dat de verdeling per leeftijdscategorie vast niet regelmatig (een Gausse curve) zal zijn, verwacht ik.  Om het eenvoudig te zeggen: er zijn ook veel patiënten die weinig zorgkosten veroorzaken en zelfs ook weinig de huisarts bezoeken.In de beeldvorming wordt alles op een hoop gegooid.

Oudegracht Utrecht (ter hoogte van Twijnstraat)

Zorgthermometer 2011

De onvolprezen Zorgthermometer van VEKTIS (zie hier) heeft dit najaar september 2011 de titel ” zorg voor ouderen ” meegekregen. Het is in meerdere opzichten een aanrader, ook omdat data worden afgewisseld met interviews. Op pagina 17 is te zien (tabel 15) dat de gemiddelde zorgkosten per mannelijke verzekerde over 2009 geraamd worden op 1300 euro (bij 0-64 jaar), maar € 3900 (bij 65-74 jaar). Een factor 3 hoger.  Op pagina 19 blijkt ook dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in de duurste groep verzekerden. Als er gekeken wordt naar het totaal en uitsplitsing van de zorgkosten over het laatste levensjaar, dan is er volgens de auteurs geen groot verschil tussen 65+ en 65-. Zeker, de totale kosten voor ‘het laatste levensjaar’  zijn wel hoog en worden (gemiddeld) geraamd op 9000 Euro (2008) respectievelijk 14500 (2009). Bij opsplitsing worden percentages (figuur 11, pagina 33) gebruikers maar geen kostenbeslag weergegeven.

De laatste alinea “de veronderstelling dat overlijden een verklaring is voor de hogere zorgkosten van ouderen blijkt niet uit deze cijfers” is mij te vrijblijvend. Waardoor komen hogere zorgkosten dan wel?  Is er een mogelijke bipolaire verdeling in de zorgkosten van ouderen? In zijn algemeenheid ook in het laatste levensjaar??  Ik denk dat het de moeite waard is om de cijfers nader te analyseren.

Commentaar:

-Vanwaar een geschatte stijging van 9000 (2008) naar 14500(2009) gemiddeld?  Klopt dit wel?  Onmogelijk te verklaren door inflatie, financieringsvormen e.d.
-Gemiddelde versus mediaan. In een zo heterogene groep(en) heb je m.i. weinig aan gemiddelden.
-Het gaat over slechts een deel van de kosten (declaraties)
-Splitsen zorg en wonen misschien interessant?

Reacties?