Is het geen DOTje?

Werkenmetdot.nl is een website die gelanceerd is om de aanloop naar een transitie naar DOT voor te bereiden. Dat vormt ook een belangrijke bron van nieuwsberichten.

Lees (Bron: Werkenmetdot.nl) :

Vanaf deze maand zal in iedere nieuwsbrief aandacht worden besteed aan een onderdeel van DOT. Deze maand: de productstructuur.Op basis van de wereldwijd gehanteerde ICD10-diagnoseclassificatie zijn er ongeveer
honderd zorgproductgroepen gevormd. Per zorgproductgroep is een beslisboom ontwikkeld. Een beslisboom is een serie van opeenvolgende keuzes die uiteindelijk tot één afgebakend resultaat leidt: het DBC-zorgproduct.  Dat zijn er uiteindelijk zo’n 3500.Om de herkenbaarheid verder te vergroten, is een aantal (deel-)terreinen voorlopig apart onderscheiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor kindergeneeskunde en anesthesiologie (pijnbestrijding), voor intercollegiaal consult en WBMV-zorg. Een beperkt aantal relatief dure zorgactiviteiten, met name intensive care en dure geneesmiddelen, blijft buiten het zorgproduct en wordt apart gedeclareerd. Dit zijn de zogenaamde add-ons.

Bron: Werkenmetdot.nl

Volgens mij is hier sprake van de grote verdwijntruuk. De DBC structuur wordt toch gewoon afgedankt? Hoezo DOT?

De Diagnose Behandel Combinatie wordt vervangen door een van de ICD-10 afgeleid produkt

Dat is mijns inziens toch echt wat anders.