IGZ: eHealth en domotica

Heldere richtlijnen

Aanschaf & gebruik

Thema Domotica en eHealth

De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept zorgaanbieders op om bij het gebruik van domotica en eHealth de ontwikkelde handreikingen te benutten. Daarnaast vraagt de inspectie de veldpartijen om de richtlijnen voor het toepassen van deze technologie verder te ontwikkelen.

IGZ (Zwolle) ingeklemd tussen ‘de grote jongens’

Veelvormigheid

Persoonsalarmering, camerabewaking, bewegingssensoren of ‘slimme’ sensoren die informatie verzamelen over het leefpatroon van de cliënt, zoals het omdraaien van het dag- en nachtritme bij ouderen met dementie. Maar ook online therapie of wondcontrole en medicatiebegeleiding via beeldcommunicatie. Allemaal voorbeelden van eHealth en domotica. Ze worden steeds vaker ingezet om ‘zorg op afstand’ te leveren aan mensen die zorg, ondersteuning of een vorm van toezicht nodig hebben. De technologie wordt toegepast in zorginstellingen, maar ook bij mensen thuis.

CLB Audio Analytics  (Smart Homes Evoluon 2012)

Risico

Het gebruik van eHealth en domotica in de zorg biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee als deze niet op de juiste manier worden ingezet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed hier op verzoek van de inspectie onderzoek naar. In april is een verkennend onderzoek naar de risico’s van eHealth gepubliceerd. Het rapport dat vandaag naar buiten komt, biedt een handreiking die het zorgveld kan ondersteunen bij het maken van een risicoanalyse en het implementeren van beheersmaatregelen wanneer domotica in het zorgproces wordt ingezet.

Smart Homes Evoluon 2012

Doorgaan

De afgelopen jaren heeft het veld stappen in de goede richting gezet door het formuleren van een aantal handreikingen en instrumenten die de zorgaanbieder ondersteunen in het veilig en verantwoord inzetten van technologie in de zorg. Voorbeelden zijn de handreiking over toezichthoudende domotica voor zorginstellingen, de NEN 8028 norm voor telemedicine en de Toolkit Zorg met ICT. De inspectie roept veldpartijen op om door te gaan met het ontwikkelen van heldere richtlijnen. Het is van belang dat een zorgaanbieder visie en beleid ontwikkelt over de toepassing van domotica en eHealth in het zorgproces. Daarnaast moet een gedegen risicoanalyse worden uitgevoerd, een pakket van eisen worden opgesteld en moeten werkprocessen worden aangepast op het gebruik van deze technologie. Uiteraard is een cliëntgerichte benadering en scholing van personeel essentieel. Meer informatie website.