Help: apparatuur !

Kamervragen

Datum 28 september 2011

Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Mulder (VVD) over fouten doordat artsen niet goed kunnen omgaan met medische technologie (2011Z16734).
Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schipper

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Mulder (VVD) over fouten doordat …

Artsen niet goed kunnen omgaan met medische technologie

(2011Z16734)

1.

Bent u bekend met het artikel ‘Help, arts snapt niets van apparatuur’ waarin staat dat patiënten grote risico’s lopen omdat personeel slordig omgaat met medische apparatuur?1
1.
Ja.
2.
Kunt u aangeven hoe het is gesteld met het plan van aanpak dat is opgesteld door uw voorganger naar aanleiding van het rapport ‘Risico’s van medische technologie onderschat’? Ligt de uitvoering van dit plan op schema? Zijn de maatregelen uitgevoerd? Zijn de doelen bereikt?
3.
Geeft bovengenoemd artikel aanleiding tot actualisering en aanscherping van het plan van aanpak en de gestelde doelstellingen? Zijn extra maatregelen noodzakelijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke punten behoeft het plan aanpassing en wanneer kan de Kamer een aangepast plan verwachten?
2 en 3.
Over de voortgang van de uitvoering van genoemd plan van aanpak zal ik de Kamer nog dit najaar informeren. In het kader van dit plan van aanpak heb ik een Expertgroep Medische Technologie ingesteld die een rapport heeft opgeleverd: ’ Medische Technologie at Risk? Onderzoek naar risico’s bij medische technologie en mogelijkheden om deze te voorkomen of te reduceren’. Ik zal u dit rapport ook dit najaar aanbieden met mijn reactie daarop. Daarnaast zal ik, zoals toegezegd in de brief van 7 december 2010 (CZ/TSZ-3037582), over de ‘Monitor zorggerelateerde schade 2008, dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen’, nader ingaan op hoofdstuk 6 (Zorggerelateerde schade en medische technologie) in relatie tot het rapport van de Expertgroep Medische Technologie.
1 Algemeen Dagblad ‘Help, arts snapt niets van apparatuur, 30 augustus 2011