HAT 2013

Technologie

Deel van het verhaal…

Acceptatie en Implementatie?

“Technologie beste antwoord op crisis in de zorg”, aldus organisatoren van HAT 2013 ( Health & Technology congres 2013) . Volgens uw auteur is dat toch maar een deel van het verhaal. Veel techniek is al voorhanden, maar het schort aan acceptatie en implementatie. Daarbij verkeer ik in goed gezelschap. Carlota Perez laat zien dat technologische revoluties pas een vlucht nemen onder invloed van een ‘complexe set van inclusie-exclusiemechanismen’.  Zie haar standaardwerk. Dat vraagt acceptatie en institutionalisering. Maar kom vooral naar HAT 2013 om kennis te nemen van de techniek, maar ook om deze discussie aan te gaan.

Zwaar weer

Dat de zorg in zwaar weer verkeert, behoeft nauwelijks toelichting. De groep zorgbehoevenden neemt drastisch toe, het zorgpersoneel af. Bovendien is er sterk toenemende druk op kosten, terwijl patiënten steeds hogere kwaliteit en meer persoonlijke therapie verwachten. Alle ogen zijn gericht op technologie, waarmee praktische en innovatieve oplossingen mogelijk worden die de kwaliteit, doelmatigheid, veiligheid en betaalbaarheid van zorg verhogen.

Flyer

Transformatie

De behoeften in de markten van cure, care en self care veranderen snel. De cure-markt focust op preventie en hogere kwaliteit voor snellere en betere behandeling tegen lagere kosten, de care-markt verschuift van intramuraal naar extramuraal, home care onder supervisie van een zorgverlener. Belangrijke groeimarkt voor technologische ontwikkeling is bovendien de self care, persoonlijke gezondheidszorg om zelf sturing te kunnen geven aan gezondheid, autonomie en zorg.
Mensen moeten langer zelfredzaam blijven en zichzelf en hun directe omgeving (mantelzorg) activeren om thuis te kunnen blijven wonen. Technologie vormt in al deze situaties de belangrijkste enabler om de nieuwe manieren van zorg mogelijk te maken en deze veilig, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Programmacommissie

Mikrocentrum zet een kwalitatief programma en deelnemersveld neer. De inhoud komt tot stand door een programmacommissie waarvan de kerngroep wordt gevormd door Pontes Medical, Holland Healthtech, Minase Consulting en TU Delft. “De kracht ligt in technologie als gemeenschappelijke deler, driver en enabler van allerlei innovaties.” HAT 2013, zoals Herman Van Wierst, manager Health & Technology bij Mikrocentrum, het noemt, gaat dus meer dan ooit over samenwerking. “Het doel van het congres is: kennis verspreiden rond technologische ontwikkelingen, mogelijkheden en samenwerking en netwerken faciliteren tussen alle betrokken partijen om crossovers mogelijk te maken en technologie en expertise ook voor andere toepassingen in te zetten.”

HAT (versie 2008)

17 en 18 september 2013 in Arnhem

Naast diverse sprekers uit het veld, tonen health-georiënteerde organisaties, bedrijven en netwerken wat zij zoal in huis hebben dan wel ontwikkelen in interactie met specialisten, gebruikersgroepen en partners. Op die manier willen Mikrocentrum en de direct betrokken partners uit de zorg en het bedrijfsleven de technologische (zorg)vraag, mogelijkheden en ontwikkelingen verbinden. Het Health & Technology congres 2013 vindt plaats op 17 en 18 september in Hotel Papendal te Arnhem van 8.45 tot 17.00 uur. Deelname is gratis.

Klink keynote speaker HAT 2013

Ab Klink, voormalig minister van VWS, opent als keynote speaker het Health & Technology congres. Klink geeft zijn visie op de rol en betekenis van technologie in de transformatie van zorg. Hij zal vooral ingaan op het optimaal inzetten van het Nederlands samenwerkingsmodel bij het realiseren van veiligheid, betaalbaarheid en efficiency.