Recept voor innovatie

Diabeteszorg

Voorschrijfbevoegdheid

Medicatie

Diabetesverpleegkundigen mogen zelfstandig – onder bepaalde voorwaarden – bloedglucoseregulerende medicatie gaan voorschrijven. Anita Faber, voorzitter van de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners EADV, is verheugd dat na vele jaren overleg de voorschrijfbevoegdheid van diabetesverpleegkundigen nu eindelijk in werking kan treden: “Dankzij de nieuwe wet komt er nu een einde aan een wat ‘krampachtige’ werksituatie.”

Anita Faber, voorzitter EADV

Staatscourant

De nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 december 2013, waarmee een jarenlange procedure is afgerond. EADV vervulde hierin een belangrijke rol om de belangen van haar diabetesverpleegkundigen te behartigen. “Veel dank aan mijn voorgangster Nicole La Croix, die de afgelopen jaren als EADV-voorzitter intensief betrokken was bij het overleg om de voorschrijfbevoegdheid van diabetesverpleegkundigen mogelijk te maken”, zegt Anita Faber. In maart 2011 had de Tweede Kamer al groen licht gegeven voor wijziging van de Geneesmiddelenwet en de Wet BIG. In november van datzelfde jaar ging ook de Eerste Kamer akkoord, maar het wachten was nog op een ministeriële regeling om de voorschrijfbevoegdheid concreet te maken.

Handtekening

Al lange tijd is het in de praktijk geaccepteerd dat diabetesverpleegkundigen zelfstandig besluiten nemen bij de behandeling met bloedglucoseregulerende medicatie (insuline of tabletten). Het betreft de keuze voor een bepaald soort geneesmiddel, het aanpassen van de dosering en het stoppen daarmee. Tot op heden mochten diabetesverpleegkundigen dat formeel niet zelfstandig doen. Op ieder recept voor medicatie moest ook een handtekening van de arts.

Recept, aangetroffen in oud studieboek

Zelfstandig

“Door de diabetesverpleegkundige aan te wijzen als ‘voorschrijfbevoegde’ wordt recht gedaan aan de zelfstandige rol die hij/zij heeft in het kader van de taakherschikking. Nu er een wettelijk kader is, kan ook worden gewaarborgd dat diabetesverpleegkundigen die van deze bevoegdheid gebruik maken, allen aan dezelfde voorwaarden voldoen. Dit draagt bij aan de uniformiteit en de kwaliteit van de diabeteszorg,” aldus Anita Faber.

Voorwaarden

“Diabetesverpleegkundigen die straks gebruik willen maken van hun recht om bloedglucoseregulerende medicatie voor te schrijven, moeten een module farmacotherapie gevolgd hebben aan een door de Minister van VWS erkende hogeschool. Veel collega’s hebben deze module al met succes afgerond”, aldus Anita Faber. In de nieuwe Wet BIG is beschreven dat bepaalde verpleegkundigen medicijnen mogen gaan voorschrijven, maar onder duidelijke voorwaarden. Zo moet de diagnose van de aandoening worden vastgesteld door een arts en moeten medische protocollen en standaarden worden gevolgd. De diabetesverpleegkundige die bloedglucoseregulerende medicatie wil voorschrijven, moet als zodanig zijn geregistreerd in het BIG-register en minimaal achttien uur per week werken in de zorg voor diabetespatiënten.