De DOoT in de pot

Een kritisch artikel van Jos Blank in de media -begin van de maand- over de chaos in de financiering in de zorgsector heeft geleid tot een overstelpend aantal reacties en uitnodigingen.

Patiënten hebben zich bij Jos Blank beklaagd over rekeningen!

Vandaag heb ik hem hierover een interview afgenomen:

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit

Jos Blank, econometrist en Directeur van IPSE (Centrum voor Innovatie en Publieke Sector Efficientie Studies) trekt graag de vergelijking met bijvoorbeeld de inboedelverzekering. Aan de hand van een beperkt aantal indicatoren wordt de premie voor de verzekering vastgesteld. De foutenmarge is daarbij zeer beperkt gebleken.

Al jaren, ook als hij nog bij ECORYS Nederland werkt, verbaast Jos Blank zich over de hardnekkigheid waarmee de ingeslagen weg van de DBC systematiek wordt aangehouden. Het is een heilloze weg, ook nu de overstap naar DOT wordt gemaakt. Het is veel te complex. Waarom hebben we geen aansluiting gezocht bij internationale ontwikkelingen?

Het zijn trouwens niet de minsten onder de economen die hiervoor gewaarschuwd hebben.

Hoe is dit nog mogelijk terwijl al 10 jaar wordt aangedrongen op administratieve lastenverlichting

Eenvoudiger

Jos Blank “IPSE Studies kan in een paar maanden tijd met een eenvoudiger alternatief voor DBC/DOT komen, gebaseerd op een aantal simpele indicatoren”.De auteur denkt dat we dit -afgezet tegen de miljoenen er die al gespendeerd zijn- wel zouden moeten willen opbrengen.

Wat is IPSE Studies?

IPSE Studies beoogt het onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector in Nederland te bevorderen en een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. Het instituut verricht wetenschappelijk onderzoek, voert contractonderzoek uit en onderhoudt intensieve (internationale) contacten met mensen uit beleid en wetenschap. Het wetenschappelijk onderzoek aan het instituut heeft een sterk empirisch karakter en is vooral gericht op kwantitatieve analyses van de effecten van beleid en management op de efficiëntie van de publieke dienstverlening. Beleidsonderzoek richt zich op vraagstukken over marktstructuren, financiering, regulering,  relaties tussen verschillende actoren, ketens en bureaucratie. Managementonderzoek richt zich vooral op de interne bedrijfsvoering van publieke voorzieningen en de rol van innovaties hierin. IPSE Studies is een onderdeel van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft.