45 miljard controles

Delaratieregels

Facturering

Het zijn duizelingwekkende getallen

Jaarlijks worden honderd miljoen declaratieregels in ons land gefactureerd. Elke declaratieregel blijkt 450x gecontroleerd te worden.Deze mededeling doet toezichthouders en andere aanwezigen bij een mini-symposium op 29 juni 2010 in Zeist merkbaar schrikken. Er ontstaat geroezemoes in het auditorium bij organisator van het symposium Zorgverzekeraars Nederland (ZN).Dit betekent dus 45.000.000.000  (45  miljard controles).

Doublures?

Daar zouden wel eens wat doublures in kunnen zitten denkt Cyrille de Jong, die de aftrap geeft  na de officiële opening door Algemeen Directeur Pieter Hasekamp, eveneens van ZN. Dat moet anders gezien het toenemend belang van ketenzorg.

In de uitnodiging is het duidelijk aangegeven (quote): ‘het gaat om een programma om controleprocessen te optimaliseren en administratieve lasten van ketenpartners terug te dringen’.Verwonderlijker is dat er ondanks al die controles toch nog veel misverstanden en zelfs geschillen zijn over rechtmatigheid van declaraties van DBC’s (het vehiculum voor de declaraties in de tweedelijns zorg). Bert Jager (ZN) wijst op de kritische opmerken van De Nederlandse Bank die –eufemistisch- stelt (2008) ‘dat de materiële controle van zorgverzekeraars van de kwaliteit van gegevens over Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) vaker zouden kunnen worden uitgevoerd”’ .

Opgedoekt

Te bedenken dat deze columnist werkzaam was bij een Zorgverzekeraar die juist in die periode de afdeling Materiele Controle heeft opgedoekt. De Cope en Dubdec avonturen hebben verwarring veroorzaakt, maar toch ook geholpen het inzicht te laten ontstaan dat samenwerking bij controle zeer wenselijk is.Het belang van “achteraf controles” kan beter worden teruggedrongen ten gunste van de voorzijde van het proces, laten we zeggen bij het “openen” van een DBC. Daarvoor stelt Marc Theloesen (ZN) dat een heldere, eenduidige en adequaat uitvoerbare regelgeving een vereiste is. Dat heeft de recente geschiedenis wel geleerd. Ook moeten verbeteringen sneller worden doorgevoerd (PDCA cyclus).

Honorarium

Denk even aan de honorariumperikelen, waarbij ondersteunend specialisten zijn overgewaardeerd zonder dat er in het systeem een lampje ging branden. De vertraging bij de verwerking is daaraan mede debet. Terecht attendeert Van Belleghem (UMCU) – tevens panellid- er op dat de medische diagnose en behandeling voor gaan. Daar moet het absoluut goed gaan. De schaarste aan goede codeurs in de ziekenhuizen speelt een niet te onderschatten rol en dat verdient aandacht van dit initiatief. Peter Janssen (ZN) trekt een parallel met de luchtvaart, waarin heldere regels en gezamenlijke uitvoering van de toegangscontrole een stevige concurrentie niet in de weg staan. Het terugdringen van administratieve lasten en irritatie is een winstpunt. Discussie is mogelijk over het niveau tot waar de controle “gezamenlijk” nog kan (waar komt de “knip”).Een “eenheid van taal” is belangrijk.

Visiedocument

Een twintig pagina groot visiedocument ( Wilt u de brochure Visie op controles in de keten ontvangen? Stuur dan een e-mail naars.steinvoort@zn.nl )schetst een nieuwe werkelijkheid. Dit document wordt door Pieter Hasekamp (ZN) overhandigd aan mevr.Dokter (Ministerie van VWS)